Het panel van ons samen

Privacy Statement


Samenvatting
  • We beloven zorgvuldig met gegevens om te gaan.
  • Een gebruiker kan gegevens inzien, wijzigen en verwijderen.
  • Gegevens worden niet aan derden verstrekt.
  • We verzamelen zo min mogelijk gegevens.
  • We verzamelen enkel gegevens die voor het goed functioneren van het onderzoekspanel van belang zijn.
  • U wordt uitgenodigd voor een onderzoek vanuit het panel. Deze onderzoeken worden doorgaans afgenomen op een ander platform. Gegevens die in onderzoeken verzameld worden staan los van de gegevens in het panel en worden niet gekoppeld.


Algemeen

Het vertrouwen dat Panelmannetje.nl geniet van personen die meewerken aan onderzoek is cruciaal voor onze activiteiten. In deze privacyverklaring proberen wij daarom op een heldere manier uiteen te zetten op welke manier wij omgaan met data die als vertrouwelijk- of privacygevoelig bestempeld kunnen worden. De onderstaande regels hebben we voor onszelf opgesteld om u te garanderen dat wij zorgvuldig met gegevens omgaan. U kunt ons te allen tijde aan deze regels houden.Panelgegevens

Wanneer men toestemt om mee te doen aan het panel, wordt het persoonlijk profiel van de respondent opgeslagen in het Panelmannetje.nl panel. Conform de regels van de registratiekamer kunt u uw gegevens inzien, wijzigen/aanvullen of verwijderen. Op de website verzamelt Panelmannetje.nl gegevens over panelleden. Dit zijn gegevens over een breed scala van onderwerpen. Deze gegevens worden gebruikt bij het bepalen of een panellid binnen de doelgroep van een onderzoek valt. Panelmannetje.nl is de exclusieve eigenaar van de verzamelde informatie en zal deze op individueel niveau niet openbaar maken, verkopen, verhuren of delen met anderen, anders dan beschreven in deze verklaring, zonder uw expliciete toestemming. Panelmannetje.nl geeft geen gehoor aan verzoeken om de identiteit van respondenten of persoonlijke data openbaar te maken, tenzij zij daar rechtens toe verplicht is. Wij respecteren uw privacy en zullen uw gegevens niet voor andere doeleinden dan onderzoek gebruiken en niet aan derden ter beschikking stellen zonder uw toestemming. Uw antwoorden op vragen zullen nimmer op persoonsniveau gerapporteerd worden en volstrekt anoniem behandeld worden.Gegevenstoegang

Via de persoonlijke pagina heeft een gebruiker toegang en inzage in de eigen gegevens. Privacygevoelige gegevens zijn altijd door een gebruiker te verwijderen. Minder privacy-gevoelige gevens zijn direct te verwijderen door de gebruiker, danwel middels contact met Panelmannetje.nl afhankelijk van de aard en doelstelling van de gegevens. Het is een gebruiker toegestaan te informeren naar de motivatie van dataverzameling. Panelmannetje.nl zal een verzoek hiertoe beantwoorden. In uitzonderingsgevallen kan het voorkomen dat niet alle gegevens inzichtelijk zijn via de persoonlijke pagina. Panelmannetje.nl zal op verzoek gebruikers informeren om welke gegevens het gaat en met welke doelstelling deze verzameld zijn.Dataverzameling

Panelmannetje.nl nodigt u uit voor onderzoeken en online enquêtes over een breed scale van onderwerpen. In de regel worden deze onderzoeken uitgevoerd door een derde partij. In iedere uitnodiging wordt duidelijk kenbaar gemaakt wie het onderzoek uitvoert en met welke doelstelling. Gegevens die bij het panel bekend zijn worden niet zonder uitdrukkelijke toestemming aan een onderzoeker of andere derde verschaft. In gevallen dat om toestemming gevraagd wordt zal dit plaatsvinden middels een expliciete vraag voorafgaand aan het onderzoek, waarbij duidelijk vermeld staat welke gegevens het betreft. Toestemming wordt nooit voorondersteld en wordt bij iedere vragenlijst hernieuwd en expliciet gevraagd.Vrijwilligheid

Deelname aan onderzoek is altijd op vrijwillige basis. In een enkel geval verloot Panelmannetje.nl prijzen onder de respondenten van een onderzoek. Contactinformatie, zoals uw e-mailadres, wordt in dit geval gebruikt voor het bekendmaken van de prijswinnaars. Panelmannetje.nl stelt regelmatig een vergoeding ter beschikking in ruil voor deelname aan een onderzoek. In gevallen dat een derde onderzoeker een beloning in het vooruitzicht stelt is dit onafhankelijk van Panelmannetje.nl. Aan de onderzoeker worden dan ook geen contactgegevens verstrekt.Panelmannetje.nl neemt alle zorgvuldigheid in acht als het gaat om de veiligheid van uw gegevens. Onderzoeksdata die worden opgeslagen bevinden zich op interne servers achter een firewall of in een beveiligde webomgeving. Technische beveiligingsmaatregelen zorgen ervoor dat vertrouwelijke informatie alleen toegankelijk is voor medewerkers van Panelmannetje.nl en in uitzonderings gevallen voor medewerkers van PCextreme, onze in Nederland gevestigde partner voor webhosting.Externe dataverzameling

Panelmannetje.nl verzamelt niet alleen onderzoeksdata via haar eigen website, maar werkt ook veel in opdracht van derden of in samenwerking met partners. Hierbij kunnen data verzameld worden via online enquêtes die geactiveerd worden door middel van een pop up scherm, banners, buttons, e-mail of links op de websites van derden. Panelmannetje.nl staat ook bij externe dataverzameling in voor de privacy van respondenten. Onderzoeksdata, waaronder resultaten, worden alleen in anonieme en/of geaggregeerde vorm ter beschikking gesteld aan opdrachtgevers of partners.Derden panels

Naast het centrale panel beheert Panelmannetje.nl een aantal panels van gebruikers. De mogelijkheid bestaat dat panelgegevens uitgewisseld worden tussen het centrale panel en het deelpanel en omgekeerd. IN het geval dat dit van toepassing is, wordt een gebruiker hierop gewezen bij aanmelding voor een deelpanel. Daarnaast wordt hiervan melding gemaakt op de persoonlijke pagina.

Laatst gewijzigd: 8 februari 2018

© 2019
   Samenwerkingspartners
                                 ThesisTools